Mesures de seguretat COVID-19

Les següents mesures s’aniran actualitzant segons els protocols marcats des del departament de Salut

Mesures de protecció i prevenció:

 • Es procurarà que cada monitor es relacioni sempre amb el mateix grups d’infants amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir un monitor especialitzat o en cas d’algun infant amb necessitats especials.
 • Es reforçaran les conductes saludabtes, la detecció de símptomes,  i es reforçarà el seu paper actiu en les mesures de prevenció.
 • El monitoratge rebrà una formació destinada a aprofundir les mesures de protecció
 • Les mans es rentaran/desinfectaran a l’arribada i sortida dels infants, abans i després dels àpats, abans i després de l’us dels WC, i després d’esternudar. Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Servei d’acollida:

 • Es demana fer ús d’aquest servei quan sigui realment necessari i no per oci
 • Es separaran els infants directament amb els grups que després estaran en contacte la resta del dia

Desinecció d’espais i material:

 • Totes les instal·lacions interiors es ventilaran mínim 3 vegades al dia
 • Es desinfectaran constantment tot el material d’ús més comú com els poms de les portes, les baranes de les escales, etc.
 • Les raquetes i pales seran d’ús individualitzat. Cada jugador tindrà la seva raqueta (pròpia o llogada) i pel que fa a les pales es desinfectaran amb el corresponent material en acabar la classe per poder-la utilitzar un altre grup.

Menjador:

 • La separació entre els infants serà l’estipulada pel departament de Salut en el moment de la realització de les activitats. Si és necessari es realitzaran diferents torns per dinar (amb desinfecció entre mig) o s’utilitzaran diferents espais.
 • El menjar el servirà sempre el mateix monitor amb la corresponent protecció (màscara i guants) i ho servirà en plats individuals
 • S’eliminaran les cistelles de pa i gerres d’aigua al centre de la taula i es substituirà per un monitor que estarà constantment porporcionant-ne als infants que ho requereixin.

Requisits per a participar en les activitats:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-1 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Per reincorporar-se a l’activitat caldrà estar asimptomàtic durant 48h.
 • No convivents o contacte estrets amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Xateja amb nosaltres!